Callsign : MSI6550

06 Jun 2023
UR-11316
VDA -  
Antonov AN-12BK
24 Apr 2023
UR-11316
  -  
Antonov AN-12BK
25 Mar 2023
UR-11316
DSS -  
Antonov AN-12BK
17 Mar 2023
UR-11316
EBL - BUD
Antonov AN-12BK
15 Mar 2023
UR-11316
VDA -  
Antonov AN-12BK
02 Mar 2023
UR-11819
DIA -  
Antonov AN-12B
21 Feb 2023
UR-11819
BGW - BOJ
Antonov AN-12B
09 Feb 2023
UR-11819
ADF - IST
Antonov AN-12B
05 Feb 2023
UR-11819
HGA -  
Antonov AN-12B
11 Jan 2023
UR-11819
RUH -  
Antonov AN-12B
10 Jan 2023
UR-11819
DEL - RUH
Antonov AN-12B
10 Jan 2023
UR-11819
KTM - DEL
Antonov AN-12B
05 Jan 2023
UR-11819
NBO -  
Antonov AN-12B
02 Jan 2023
UR-11819
ORB - BEG
Antonov AN-12B
31 Dec 2022
UR-11819
BOJ - ORB
Antonov AN-12B
30 Dec 2022
UR-11819
RUH - BOJ
Antonov AN-12B
05 Oct 2022
UR-11819
CAI - AGP
Antonov AN-12B
13 Sep 2022
UR-11819
RZE - UDJ
Antonov AN-12B
06 Sep 2022
UR-11819
CRK -  
Antonov AN-12B
16 Jul 2022
UR-11819
RZE - BOJ
Antonov AN-12B
06 Jan 2021
UR-11819
LXR - LEJ
Antonov AN-12B