Boeing E-3A Sentry


17 September 2023
19:55

Origin : KYA
KYA
LTAN
Konya
Konya Province
 Turkey
Elevation : 1034m / 3392ft
Destination : KYA
KYA
LTAN
Konya
Konya Province
 Turkey
Elevation : 1034m / 3392ft

CommentNo comment.

Resources
Image
19:08 UTC