UAV


05 August 2022
14:02

Origin : KYA
KYA
LTAN
Konya
Konya Province
 Turkey
Elevation : 1034m / 3392ft
Destination : KYA
KYA
LTAN
Konya
Konya Province
 Turkey
Elevation : 1034m / 3392ft

CommentNo comment.

Resources
Image
11:52 UTC