Antonov AN-12BK


04 Jan 2024
UR-11316
TGD -  
Antonov AN-12BK
28 Dec 2023
UR-11316
IST - UDJ
Antonov AN-12BK
25 Dec 2023
UR-11316
IST - UDJ
Antonov AN-12BK
23 Dec 2023
UR-11316
JED - DAR
Antonov AN-12BK
21 Dec 2023
UR-11316
BEG - LXR
Antonov AN-12BK
01 Dec 2023
UR-11316
  -  
Antonov AN-12BK
29 Nov 2023
UR-11316
BOJ -  
Antonov AN-12BK
22 Nov 2023
UR-11316
ORN -  
Antonov AN-12BK
14 Nov 2023
UR-11316
BOJ -  
Antonov AN-12BK
10 Nov 2023
UR-11316
IXC -  
Antonov AN-12BK
07 Nov 2023
UR-11316
BOJ -  
Antonov AN-12BK
05 Nov 2023
UR-11316
CAI -  
Antonov AN-12BK
31 Oct 2023
UR-11316
SUB - AVV
Antonov AN-12BK
27 Oct 2023
UR-11316
ZRH - CAI
Antonov AN-12BK
11 Oct 2023
UR-11316
TBS - BOJ
Antonov AN-12BK
10 Oct 2023
UR-11316
  -  
Antonov AN-12BK
10 Oct 2023
UR-11316
  -  
Antonov AN-12BK
02 Oct 2023
UR-11316
INI -  
Antonov AN-12BK
02 Oct 2023
UR-11316
CAI - GRO
Antonov AN-12BK
29 Sep 2023
UR-11316
LGG - CAI
Antonov AN-12BK
28 Sep 2023
UR-11316
IST - LGG
Antonov AN-12BK
03 Sep 2023
UR-11316
IST -  
Antonov AN-12BK
02 Sep 2023
UR-11316
UDJ -  
Antonov AN-12BK
16 Aug 2023
UR-11316
IST - UDJ
Antonov AN-12BK
23 Jun 2023
UR-11316
UDJ - TEQ
Antonov AN-12BK
22 Jun 2023
UR-11316
  -  
Antonov AN-12BK
21 Jun 2023
UR-11316
MXP - ASB
Antonov AN-12BK
16 Jun 2023
UR-11316
EBB -  
Antonov AN-12BK
07 Jun 2023
UR-11316
VTM -  
Antonov AN-12BK
07 Jun 2023
UR-11316
BOJ -  
Antonov AN-12BK
06 Jun 2023
UR-11316
VDA -  
Antonov AN-12BK
06 Jun 2023
UR-11316
INI -  
Antonov AN-12BK
05 Jun 2023
UR-11316
DJE -  
Antonov AN-12BK
25 May 2023
UR-11316
ESB -  
Antonov AN-12BK
10 May 2023
UR-11316
WAW - ORB
Antonov AN-12BK
10 May 2023
UR-11316
UDJ - WAW
Antonov AN-12BK
24 Apr 2023
UR-11316
  -  
Antonov AN-12BK
09 Apr 2023
UR-11316
LGG - CAI
Antonov AN-12BK
07 Apr 2023
UR-11316
BOJ - LGG
Antonov AN-12BK
01 Apr 2023
UR-11316
MCT -  
Antonov AN-12BK
31 Mar 2023
UR-11316
IXC -  
Antonov AN-12BK
29 Mar 2023
UR-11316
BOJ -  
Antonov AN-12BK
25 Mar 2023
UR-11316
DSS -  
Antonov AN-12BK
24 Mar 2023
UR-11316
OSR - AGP
Antonov AN-12BK
23 Mar 2023
UR-11316
BOJ - RZE
Antonov AN-12BK
17 Mar 2023
UR-11316
EBL - BUD
Antonov AN-12BK
17 Mar 2023
UR-11316
BUD - BGW
Antonov AN-12BK
15 Mar 2023
UR-11316
VDA -  
Antonov AN-12BK
15 Mar 2023
UR-11316
INI -  
Antonov AN-12BK
14 Mar 2023
UR-11316
RZE - BOJ
Antonov AN-12BK
13 Mar 2023
UR-11316
BOJ - RZE
Antonov AN-12BK
09 Mar 2023
UR-11316
BOJ - RZE
Antonov AN-12BK
09 Mar 2023
UR-11316
BOJ - RZE
Antonov AN-12BK
16 Feb 2023
UR-11316
BOJ - BOJ
Antonov AN-12BK
26 Jan 2023
UR-11316
ALG - BOJ
Antonov AN-12BK
26 Jan 2023
UR-11316
IST - ALG
Antonov AN-12BK
25 Jan 2023
UR-11316
UDJ -  
Antonov AN-12BK
24 Jan 2023
UR-11316
TEQ - UDJ
Antonov AN-12BK
12 Jan 2023
UR-11316
LFW -  
Antonov AN-12BK
03 Jan 2023
UR-11316
HME - IST
Antonov AN-12BK
31 Dec 2022
UR-11316
AGP - ABJ
Antonov AN-12BK
26 Jun 2022
UR-11316
BEG - CAI
Antonov AN-12BK
25 Jun 2022
UR-11316
SAW - RZE
Antonov AN-12BK
02 Oct 2021
UR-11316
OZH - DSA
Antonov AN-12BK